Giấy trắng

AxionWhitepaper của là cốt lõi cho hoạt động của mã thông báo của chúng tôi và là ánh sáng dẫn đường cho cộng đồng của chúng tôi. Có các phần về toán học, chiến lược quảng cáo và tiếp thị cơ bản, các tình huống sử dụng và phân tích kinh tế, tất cả ở một nơi.

B

Lưu hành
Cung cấp

B

Tổng cộng
Đặt cược 74.12

B

Tổng số tiền đã đặt cọc
trong những năm 15 49.31%

BTC

Bitcoin trả tiền
đến Stakers

K

số
Ví hoạt động

Chào mừng đến với một #betterwaytocrypto